دولت برای رسیدن به اهدافی مانند اشتغال بیشتر، رشد اقتصادی و…می تواند در سطح تعادلی درآمد ملی تاثیر بگذارد، از طریق تغییر در مالیات ها و مخارج دولتی.به این عمل دولت سیاست مالی می گویند.سیاست مالی بر دو نوع انبساطی و انقباضی است.اگر دولت مالیات ها را کاهش و مخارجش را افزایش دهد این سیاست را سیاست مالی انبساطی گویند و بالعکس اگر مالیات ها را افزایش و مخارجش را کاهش دهد این عمل را سیاست مالی انقباضی گویند.

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید