پیش بینی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی کرده است که رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ به میزان ۴.۷ درصد و در سال ۲۰۲۵ به میزان ۴.۲ درصد کاهش خواهد یافت. این پیشبینی به دلیل کاهش تقاضای مصرفکننده، بدهی باال و بازار ضعیف امالک ثابت انجام شده است.

در نهایت، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده است که اگر اثرات طوالنیمدت افزایش نرخ بهرهسازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD ) در گزارش جدید خود پیشبینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲.۹ درصد افزایش یابد، نسبت به پیشبینی قبلی که ۲.۷ درصد بود.

این سازمان در پاریس مستقر است و در گزارش چشمانداز اقتصادی موقت خود در ماه فوریه، اعالم کرده است که در سال گذشته رشد اقتصاد جهانی به میزان ۳.۱ درصد رخ داده است، همراه با کاهش تورم سریعتر از آنچه انتظار میرفت.

در نهایت، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده است که اگر اثرات طولانی مدت افزایش نرخ بهره سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD ) در گزارش جدید خود پیشبینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲.۹ درصد افزایش یابد، نسبت به پیشبینی قبلی که ۲.۷ درصد بود. این سازمان در پاریس مستقر است و در گزارش چشمانداز اقتصادی موقت خود در ماه فوریه، اعالم کرده است که در سال گذشته رشد اقتصاد جهانی به میزان ۳.۱ درصد رخ داده است، همراه با کاهش تورم سریعتر از آنچه انتظار میرفت.

با توجه به شرایط مالی مساعد، پیشبینی میشود که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۳ درصد برسد، که با گزارش قبلی سازگار است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی کرده است که رشد اقتصاد ایاالت متحده در سال ۲۰۲۴ به ۲.۱ درصد افزایش یابد، با تغییر ۰.۶ درصد نسبت به پیشبینی قبلی.

این تغییر به دلیل حمایت هزینههای خانوار و شرایط قوی بازار کار رخ داده است. برای سال ،۲۰۲۵ پیشبینی رشد اقتصاد ایاالت متحده بدون تغییر با ۱.۷ درصد است.

با توجه به شرایط سخت اعتباری در کوتاه مدت، پیشبینی میشود که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال جاری به میزان ۰.۶ درصد و در سال آینده به میزان ۱.۳ درصد افزایش یابد. این ارقام نسبت به پیشبینیهای قبلی کاهش یافته است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی کرده است که رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ به ۴.۷ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ درصد کاهش یابد. این پیشبینی به دلیل کاهش تقاضای مصرفکننده، بدهی باال و بازار ضعیف امالک ثابت انجام شده است.

با توجه به پیشبینی ها، تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۹ درصد و در سال ۲۰۲۵ به میزان ۳.۲ درصد رشد خواهد کرد.

منبع :
وب سایت oecd

خبرهای مشابه

همچنین بخوانید
بستن
دکمه بازگشت به بالا