سازمان حفظ نباتات کشور ضوابط جدیدی برای صادرات سیب درختی اعالم
کرده است، به گزارش اکوایران:

مریم جلیلی مقدم، سرپرست این سازمان، در یک نامه با موضوع لزوم مشخص بودن محل
تولید محموله های سیب درختی صادراتی، تاکید کرده است که اطالعات مربوط به محل
تولید، نام تولیدکننده، نام مرکز سورتینگ بسته بندی و سردخانه محموله صادراتی سیب
درختی باید توسط صادرکنندگان در زمان درخواست صدور گواهی فتوسنتری برای
صادرات سیب به تمامی کشورها، به کارشناس قرنطینه مسئول صدور گواهی فیتوسنتری
ارائه شود.
این ضوابط از تاریخ 20 بهمن ماه سال جاری(1402) اعمال میشود.


همچنین، در خبرهای قبلی اعالم شده بود که کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، با
افزایش مهلت برگشت ارز، با صادرکنندگان سیب موافقت کرده است. این اقدام به منظور
برخورداری صادرکنندگان از معافیت های مالیاتی است.

در پیشینهای دیگر، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ضوابط جدیدی برای
برخورداری صادرکنندگان از معافیتهای مالیاتی در مورد ورود موقت کاال اعالم کرده بود.


بر اساس این ضوابط، مهلت برگشت ارز صادراتی برخی محصوالت کشاورزی از جمله
سیب زمینی، پرتقال و سیب درختی از 4ماه به 8ماه افزایش یافته است.

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید