عربستان در حال برگزاری کنفرانسی در حوزه معدن است که به منظور ایجاد فرصتهای
معدنی در این کشور برگزار میشود. در نشستی که در نهمین نشست کمیسیون صنعت و
معدن اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی به فرصتهای موجود
در بخش معدن عربستان اشاره کردند و بر تعامل بین بخش خصوصی و دولت تاکید کردند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به آماری اشاره کرد که نشان میدهد سهم
بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور حدود یک درصد است.

در حالی که ایران بالغ بر ۷ درصد از کل ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد.
در این نشست، بر اهمیت تعامل بین بخش خصوصی و دولت در رفع چالشهای اقتصاد
معدن و توسعه بخش معدن تأکید شد.

برخی از چالشهای مطرح شده شامل نبود نقشه راه صنعتی برای کشور، محرومیت از سرمایه فناوری جهانی، بیتوجهی به اکتشافات پایه، عدم هماهنگی با قوانین باالدستی و سیاستگذاری جزیرهای در صادرات محصوالت معدنی
بود.
محمدرضا بهرامن نیز در این نشست به تحوالت صنعت معدن در کشورهای معدن خیز
اشاره کرد و افزود که این کشورها در حال رقابت برای جذب سرمایه گذاری در زمینه
توسعه معادن و فرآوری مواد معدنی خود هستند.


اشاره شد که عربستان به تازگی یک کنفرانس معدن بزرگ برگزار کرده است. این
کنفرانس به منظور ایجاد سازوکارها و تنظیم مقررات برای اجرای پروژههای بزرگ
زنجیره ارزش از مواد معدنی تا محصوالت نهایی در کشورهای آفریقایی و آسیای میانه
برگزار شده است.

عربستان به دنبال ایجاد نهادی است تا فرآیند توسعه بخش معدن در این
مناطق را با تمرکز بر تولید فلزات حیاتی مدیریت کند.

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید