کاهش ۰.۹ درصدی نرخ اشتغال ناقص در زمستان ۱۴۰۲

کاهش ۰.۹ درصدی نرخ اشتغال ناقص در زمستان ۱۴۰۲

کاهش ۰.۹ درصدی نرخ اشتغال ناقص در زمستان ۱۴۰۲

دکمه بازگشت به بالا