نقدینگی

منظور از نقدینگی فقط پول نیست بلکه شیه پول هم هست.پول خود شامل: اسکناس، پول های فلزی و مسکوک و سپرده های دیداری است.منظور...

نرخ بانکی

بانک مرکزی به عنوان بانک مادر سایر بانک ها را کنترل می کند و سیاست هایی را برای تحقق اهداف اقتصادی دولت اعمال می...

سیاست مالی

دولت برای رسیدن به اهدافی مانند اشتغال بیشتر، رشد اقتصادی و...می تواند در سطح تعادلی درآمد ملی تاثیر بگذارد، از طریق تغییر در مالیات...

تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص ملی GNP :ارزش ریالی تمامی کالاها و خدمات "نهایی" تولید شده در یک سال به قیمت های جاری بازار در اقتصاد کشور. حال...

اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

اقتصاد خرد شاخه ای از علم اقتصاد است که رفتار و عملکرد انسان ها و انتخاب هایشان را در سطح خرد و کوچک مطالعه...

تامین مالی جمعی راهی به سوی رشد و توسعه

یکی از معظلاتی که همواره در جوامع می تواند موجب بروز معضلات اقتصادی گردد، نقدینگی سرگردان خرد است ؛ این نقدینگی سرگردان خرد در...

اقتصاد مشارکتی، زنجیره‌سازی کسب و کار و برندسازی خوشه‌ای-  قسمت پنجم یا قسمت آخر

زنجیره برندسازی خوشه و اقتصاد مشارکتی به قسمت زنجیره خدمات به عنوان آخرین زنجیره خود رسیده است در این قسمت محرک اجرایی نهایی زنجیره...